Горелка за отработено масло от ->Цена

Waste Oil burners! Click here for the price
Климатик DC12/24V за Камион/Кемпер ->Цена

Air conditioner DC12/24V! Click here for price
 
   НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, УЧЕБНИЦИ, АВТОРСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ПАТЕНТИ

Участие в семинари, форуми, конференции и посещения:

   2. Участие в "International Rail Seminar and Meet the Buyers Event" London 05-06.07.2007:

UK Trade & Investment’s (UKTI)
   УЧАСТИЕ НА РЕМТЕХНОЛОЖИ ООД В "INTERNATIONAL
   RAIL SEMINAR and MEET the  
BUYERS EVENT
   - 2007 LONDON"
   По покана на UK Trade & Investment’s (UKTI) и RIA/UK Railway Industry Association, Ремтехноложи ООД участва със своя делегация на “International Rail Seminar and Meet the Buyers Event” проведена в Marriott Хотел, Bath Road, London Heathrow на 5 и 6 Юли 2007/още по темата.../

   3. Изложбено участие в "Железопътен форум - 2006" на тема "Инфраструктура, технологии, конфорт" - гр. В. Търново, 9-10 октомври 2006 г.
   4. Доц. Н.Ников, инж. Д.Ников, инж. Б.Ников, Ремтехноложи ООД, "Поддръжка и експлоатация на тежка железопътна механизация - Plasser & Matica"-135 Kb; /English/ - 106 Kb, Железопътен форум - 2006 /Презентация Ремтехноложи ООД -15.3 Mb/

Списък на научните публикации:

   1. Ников Н.Я., Ников Д.Н Иследования влияния компонентов покрития электрода на процесс ручной сварки под водой. /PDF 0.729 Mb/ Част 1, МНТК ТУ-Варна, 2006
   2. Ников Н.Я., Ников Д.Н Анализ влияния компонентов покрития электрода на процесс ручной сварки под водой. Част 2, МНТК ТУ-Варна, 2006
   3. Ников Н.Я. Анализ методов ручной подводной сварки., МНТК ТУ-Варна, 2006
   4. Ников Н.Я. Заваряване на алуминиеви сплави с постоянен ток обратна полярност. НТС, МТС, ТУ-Варна, №2, 2005 стр. 30-33
   5. Ников Н.Я. Анализ на влиянието на заваръчните деформации, напрежения и премествания върху качеството на заварените конструкции и методи за тяхното намаляване и отстраняване. НТС, МТС, ТУ-Варна, №2, 2005 стр. 67-71
   6. Ников Н., Дичев П. Ников Б., Ников Д. Оптимизиране на някой технологични параметри при рязане под вода.
   7. Nikov N., Dichev P. Study of the influence of the static power source on the process of underwater semi-automatic welding. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Volume V, №2р 2005 р.37-40.
   8. Ников Н. Условия за устойчивост на процеса при пренасяне на метала с къси съединения. /PDF 0.162 Mb/ НТС, МТТ, ТУ Варна №2 2005 стр.25-30.
   9. Nikov N., Nikov B., Nikov D. Development of a method for plasma underwater welding of metals. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Volume III, №1  2004 р.30-34.
   10. Nikov N., Nikov B., Nikov D.,Dichev P. Research on the underwater double-arc welding process. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Volume III, №2  2004 р.38-41.
   11. Nikov N., Nikov B., Nikov D.,Dichev P. Study of arc burning steadiness at underwater welding. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Volume III, №2  2004 р.42-46.
   12. Ников Н. Изследване на факторите, влияещи върху процеса на подводно заваряване. НТС, МТТ, №1 2004, с.73-75.
   13. Ников Н., Ников Б., Ников Д. Изследване на процеса на заваряване под вода при повишаване на дълбочината. НТС МТТ, №1 2004, с.76-79.
   14. Ников Н., Ников Б., Ников Д., Дичев П. Полуавтоматично електрокислородно рязане на корабостроителни стомани./PDF 0.706 Mb/ НТС МТТ, №2 2004, с.39-41.
   15. Nikov N.J. Research on the underwater double-arc welding process Acta Universitatis pontica euxinus, №2, 2004 р.38-41
   16. Ников Н.,  Ников Б., Ников Д. Разработване и изследване на метод и електрод за подводно заваряване с допълнителна защита. Годишник 5-280, ТУ Варна, 2003 с.184-189.
   17. Ников Н., Дичев П., Георгиев К., Ников Д. Оптимизиране на някой технологични параметри при рязане под вода. Морски научен форум, Варна, ВВМУ, 2003.
   18. Ников Н., Дичев П., Ников Д., Ников Б. Полуавтоматично електрокислородно рязане на металите под вода. Морски научен форум, Варна, ВВМУ, 2003.
   19. Ников Н. Метод за електродъгово заваряване с едностранно формиране на шева. Годишник 5-280, ТУ Варна, 2003 с.184-189.
   20. Ников Н. Изследване на газовата атмосфера на дъгата под вода при заваряване с електроди с ТФТ.  НТС, МТТ, ТУ Варна №1 2003, с.60-64
   21. Ников Н.Я. Определяне на защитните свойства на дъгата при подводно заваряване на металите . НТС, МТТ, ТУ Варна №1 2003, с.64-70
   22. Ников Н. Методи и приспособления за възстановяване на аварирали хидрозатвори на изпускатели на язовири НТС, МТТ, ТУ Варна №2 2003, с93-95
   23. Ников Н. Метод и приспособления за възстановяване на аварирали хидрозатвори на изпускатели на язовири. АМТЕХ 2003. 03-05 Октомври, 2003, Варна.
   24. Ников Н., Дичев П., Георгиев К., Ников Д. Оптимизиране на някой технологични параметри при рязане под вода. Морски научен форум, Варна, ВВМУ, 2003.
   25. Ников Н., Дичев П., Ников Д., Ников Б. Полуавтоматично електрокислородно рязане на металите под вода. Морски научен форум, Варна, ВВМУ, 2003.
   26. Nikov N., Nikov B., Nikov D. Study of the gas atmospfere in the arc at underwater welding. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Volume I, №1  2002 р.38-41.
   27. Ников Н., Ников Б., Ников Д. и Табаков И. Изследване параметрите на режима на заваряване под вода /PDF 0.162 Mb/- Транспорт, екология, устойчиво развитие. ЕКОВАРНА 2002 с.383-390.
   28. Ников Н., Ников Б., Ников Д. и Табаков И. Изследване състава на тръбнофлюсовата тел с цел подобряване на качеството на заваръчните шевове при заваряване под вода- Транспорт, екология, устойчиво развитие. ЕКОВАРНА 2002 с.372-377.
   29. Ников Н., Ников Б., Ников Д. и Табаков И. Разработване и изследване на нови тръбнофлюсови телове за заваряване под вода /PDF 0.081 Mb/- Транспорт, екология, устойчиво развитие. ЕКОВАРНА 2002 .
   30. Ников Н. Анализ на газовата атмосфера в дъгата при заваряване под вода и методи за нейното определяне. НТС, МТТ, ТУ Варна №1 2002, с.56-60.
   31. Ников Н., Ников Б., Ников Д. и Табаков И. Изследване на газовата защита при подводно полуавтоматично заваряване /PDF 0.081 Mb/- Транспорт, екология, устойчиво развитие. ЕКОВАРНА 2002 с.372-377.
   32. Ников Н. Разработване на матеметически модел на електрическите и газодинамичните процеси в заваръчната дъга /PDF 0.159 Mb/- Транспорт, екология, устойчиво развитие. ЕКОВАРНА 2002 с.355-365.
   33. Nikov N., Nikov B., Nikov D., Kovachev L. Study of the interaction between the welding arc and the welding seam properties at underwater welding. /PDF 0.542 Mb/MEET/MARIND-2002, Volume V, 07-11 X 2002, Varna c.261-266.
   34. Nikov N., Nikov B., Nikov D.,. Study of the stability of a power sourse/supply-an electric arc-at semi-automatic wet underwater welding. MEET/MARIND’2002, Volume IV, 07-11 X 2002, Varna c.267-271.
   35. Ников Н Василева А. Изследване на физическите процеси протичащи в дъгата при заваряване в различни условия. Годишник, ТУ варна 2001 с.22-28.
   36. Ников Н., Василева А. Математическо моделиране на процесите протичащи в заваръчната дъга-технологични параметри. International conference Advanced Mechanical Engineering & Technology.АМТЕCH’99, 1999, Plovdiv c.455-459
   37. Ников Н., Василева А. Математически модел на електрическата дъга в двуфазен поток. International conference Advanced Mechanical Engineering & Technology.АМТЕCH’99, 1999, Plovdiv c.460-464
   38. Ников Н. Апаратура для подводной резки и сварки АПРЗ-“Прометей”2М, ВМЕИ-Варна 1997.
   39. Nikov N., Nikolaev R. Mathematical model of electric arc in underwater welding. Морска техника и технологии. НПКК, Варна 1996 с. 14-17.
   40. Nikov N. A method for underwater pipe welding. Морска техника и технологии. НПКК, Варна 1996 с. 10-13.
   41. Nikov N. Method for restoring a vessel in emergencies НПКК, Морска техника и технологии, Варна, 1996 с.23-25.
   42. Nikov N. Development of a combined method for underwater welding. International welding technology’96 Symposium Ankara.1996.
   43. Nikov N. Development of a new method for underwater metal cutting. International welding technology’96 Symposium Ankara.1996.
   44. Ников Н., Дичев П. Изследване на някой параметри на дъгата при различни условия на заваряване с тънък електрод. НТС, по I, ВВМУ, 1994.
   45. Nikov N., Petrov N., Georgiev K. Polarization-optical method in investigation of nozzles in underwater technologies. International symposium hydro-and aerodynamics in marine engineering. HADMAR’91. 28. 10- 1.11.1991 c. 70-1?70-4.
   46. Nikov N. Problems in developing underwater welding and metal cutting equipment- Interoceantechnology 1990-Szczecin, Poland, 29 май-1 Юни 1990 год.
   47. Nikov N., Dichev P. A study of gas shield characteristics during semi-automatic underwater welding- Interoceantechnology 1990-Szczecin, Poland, 29 май-1 Юни 1990 год.
   48. Nikov N., Gencheva V. An analytic model for gas atmosphere composition round the arc in underwater welding- Interoceantechnology 1990-Szczecin, Poland, 29 май-1 Юни 1990 год.
   49. Nikov N., Gencheva V. Simulation of gas atmosphere of shielded zone in semi- automatic underwater welding- Interoceantechnology 1990-Szczecin, Poland, 29 май-1 Юни 1990 год.
   50. Nikov N., Nickolova S. Slag- shield efficiency in “wet” underwater welding with flux . Interoceantechnology 1990-Szczecin, Poland, 29 май-1 Юни 1990 год.
   51. Nikov N., Tomov P., Georgiev K. A study on the effect of coat composition of electrodes for “wet” underwater welding on some technological characteristics of welding and weled joints- Interoceantechnology 1990-Szczecin, Poland, 29 май-1 Юни 1990 год.
   52. Nikov N., Georgiev K., Tomov P. A study on the effect of coat composition of electrodes for “wet” underwater welding on some technological characteristics of welding joints. INTEROCEANTECHNOLOGY’90, 29 May –1 June, 1990, Srczecin. Poland.


Патенти USA:
 
   01. Nikov, Nikolay Y. (Varna, BG), Vangelov, Ivan V. (Sofia, BG) - United States Patent 4369919, Plasma torch for processing metals in the air and under water - PDF.
   02. Nikov, Nikolay Y. (Varna, BG) - United States Patent 4691090, Method and device for plasma cutting of non-metallic materials - PDF.

Списък на учебници, авторските свидетелства и патенти:
 
   53. Ников Н., и др. Теория на заваряване, ТУ Варна, 1989.
   54. Ников Н. Заваряване , част I, Теория на заваръчните процеси. ТУ Варна, 1989.
   55. Ников Н. Технология на корабостроенето, част II, Заваряване на корабни корпусни конструкции.ТУ Варна, 1977.
   56. Ников Н., Вълков Г. Метод за подводно електродъгово заваряване с едностранно формиране на шева. Ав. свидетелство №29460.
   57. Ников Н. Метод за плазмено рязане на металите. Ав. свидетелство №40697.
   58. Ников Н., и др. Плазмотрон за рязане на металите и електропроводими материали. Ав. свидетелство №40035.
   59. Ников Н., Дичев П. Метод и устройство за заваряване на металите под вода. Ав. свидетелство №28896.
   60. Ников Н., Белоев М. Метод за плазмено рязане на металите. Ав.свидетелство №29755.
   61. Ников Н., Иванов И., Никова Т. Метод и приспособление за възстановяване на аварирали хидрозатвори на изпускатели на язовири. Ав. свидетелство №35540.
   62. Ников Н. Метод за термитно електродъгово заваряване на металите. Ав. свидетелство №44892.
   63. Ников Н., Томов П. Електрод за подводно рязане на металите. Ав. свидетелство №29463.
   64. Ников Н. Електрод за заваряване на металите под вода и метод за използването му. Ав. свидетелство №29027.
   65. Ников Н. и др. Метод и устройство за плазмено рязане на неметални материали. Ав. свидетелство №28301.
   66. Ников Н., Добрев М., Костадинов П. Устройство за управление захранването на плазмотрон. Ав. свидетелство №43403.
   67. Ников Н. Метод за електродъгово заваряване на металите. Ав. свидетелство №28897.
   68. Ников Н. Метод за получаване на повърхностни слоеве на метални детайли с повишени механични характеристики. Ав. свидетелство №41062.
   69. Ников Н., Белоев М. Плазмотрон за рязане на металите. Ав. свидетелство №30362.
   70. Ников Н., Костадинов К., Сливински А. Метод за вертикално електродъгово заваряване в защитна среда. Ав. свидетелство №37108.
   71. Ников Н. Устройство за полуавтоматично електродъгово рязане на металите. Ав. свидетелство №27414.
   72. Ников Н., и др. Универсална горелка за заваряване, наваряване и рязане на металите. Ав. свидетелство №33044.
   73. Ников Н., Дичев П. Метод и устройство за полуавтоматично електродъгово заваряване и рязане на металите под вода. Ав. свидетелство №52246.
   74. Ников Н., Йовев С. Влагомаслоотделител. Патент, №60954.
   75. Ников Н., Томов П., Авторско свидетелство №61329 - Електрод за подводно заваряване на стомани.
   76. Ников Н. Метод за термитно-електродъгово заваряване на металите, Авторско свидетелство №29620
2007 Remtechnology ® - web@remtechnology.eu - © 2007